Obchodní podmínky

Kategorie
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu https://bsacoustic.cz

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu https://bsacoustic.cz

stanovující obchodní podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednavatelem / kupujícím (dále jen "VOP")

 

 

1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě bsacoustic.sk je BS ACOUSTIC CZ s.r.o., Křižíkova 2697/70, 612 00 Brno.

2. Objednavatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu/ů nebo služby/žeb).

3. Při objednávání jako fyzická osoba - nepodnikatel prosím uveďte vaše jméno, příjmení, adresu kam má být doručeno zboží, telefonní číslo a e-mail. Pokud nakupujete jako právnická osoba (na firmu nebo živnost) v objednávce také uveďte vaše obchodní jméno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturační adresu pokud je odlišná od adresy doručovací.

4. K akceptaci objednávky zboží ze strany provozovatele a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě potvrzení této správně a úplně vyplněné objednávky elektronickou formou (e-mailem) ze strany provozovatele, přičemž provozovatel si vyhrazuje právo na dodatečnou úpravu ceny objednaného zboží (provozovatel tedy negarantuje cenu zboží, která je uvedena na internetové stránce provozovatele v době uskutečnění objednávky, nakolik je tato závislá od změny dodavatelských cen předmětného zboží). Po odeslání objednávky na vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení o přijetí objednávky a později i další informace o stavu vaší objednávky (např. objednávka byla zpracována, zboží bylo expedováno, zboží je momentálně vyprodáno apod.). Objednávku si může registrovaný objednavatel zkontrolovat přímo v on-line režimu na webové stránce internetového obchodu po přihlášení.

5. Místem plnění kupní smlouvy se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání objednavatele uvedené v elektronickém formuláři s objednávkou. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (smluvní přepravce, kurýrní služba) nebo provozovatel dodá zboží vlastními prostředky nebo na základě dohody s objednavatelem bude zboží připraveno u provozovatele na předání. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním objednavateli nebo předáním zboží k přepravě smluvnímu přepravci. Vlastnické právo na zboží přechází na objednavatele dodáním zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní částky uvedené v objednávce v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z provozovatele na objednavatele, má objednavatel všechny povinnosti uschovatele věcí a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží provozovatele.

6. Provozovatel dodá zboží objednavateli v co nejkratší době po přijetí elektronického formuláře s objednávkou v dodacích lhůtách uvedených na internetové stránce provozovatele. Objednavatel bere na vědomí, že uváděné termíny dodávek (dodací lhůty) mají pouze orientační charakter. Objednavatel souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají. V případě, že provozovatel není schopen dodat objednavateli všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí o této situaci v co nejkratším čase objednavatele a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání náhradního zboží. V případě, že objednavatel objedná zboží nestandardních rozměrů nebo zboží těžší než 30 kg, provozovatel dohodne platební a dodací podmínky s objednavatelem individuálně.

7. V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává objednavatel provozovateli právo poskytnout smluvnímu přepravci potřebné osobní údaje za účelem doručení zboží (jméno / obchodní jméno, adresa, telefon).

8. Při přebírání zboží objednavatel obdrží doklad o převzetí zboží, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Doklad o převzetí zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné podobě. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH obdrží objednavatel e-mailem nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení zboží.

9. V případě, že objednavatel nezaplatí a nepřevezme objednané zboží mimo situace poškození zboží při doručení (zásilka se vrátí jako nedoručená bez zavinění provozovatele, např. pokud smluvní přepravce adresáta nenašel, nevyrozuměl o uložení zásilky, objednavatel zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, apod. ), provozovatel může požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je v takovém případě stanovena minimálně ve výši zaplaceného poštovného a maximálně ve výši 50% z celkové ceny objednávky. Objednavateli, který nepřevzal objednávku bude zaslána zpráva e-mailem s žádostí o informaci, co dál dělat s jeho objednávkou. Na odpověď na tuto výzvu má objednavatel termín 7 dnů ode dne odeslání zprávy. Pokud objednavatel požádá o opětovné odeslání takto vrácené zásilky, provozovatel doúčtuje k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné dle platného ceníku. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem. Pokud objednavatel na výzvu provozovatele v určeném termínu neodpoví, objednávka bude ze strany provozovatele stornována.

10. Objednavatel jako soukromá osoba (nepodnikatel) má v souladu se zákonem možnost odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. V takovém případě objednavatel kontaktuje provozovatele a zašle mu prohlášení o odstoupení od smlouvy poštou, nebo e-mailem, s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu či přesné adresy pro finanční vypořádání. Zakoupené zboží v původním stavu jako při převzetí (včetně dokumentace, příslušenství, apod.) objednavatel zašle na vlastní náklady spolu s originálem dokladu o koupi zpět na adresu provozovatele (ale ne formou dobírky). Právo na odstoupení od smlouvy nemá objednavatel, pokud bylo zboží zakoupeno a převzato osobně u provozovatele. Provozovatel se zavazuje vrátit objednavateli cenu zaplacenou za příslušné zboží ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne obdržení vráceného zboží stejným způsobem jaký byl použit při platbě za zboží, pokud objednavatel nepožádá jinak. V případě, že je vrácené zboží poškozené, použité, opotřebované nebo neúplné, provozovatel může vrátit objednavateli kupní cenu sníženou o hodnotu poškození, či opotřebení předmětného zboží a to ve výši min. 1% z celkové ceny zboží (v souladu s příslušnými ustanoveními § 457 občanského zákoníku). Formulář na odstoupení od smlouvy.

11. Objednavatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem objednavatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, také nemůže odstoupit při prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků objednavatele, u zboží určeného speciálně pro jednoho objednavatele, u zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit (např. z hygienických důvodů) nebo u zboží, které rychle podléhá zkáze.

12. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen. Cena je platná taková, jaká je uvedena v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Součástí ceny není poradenská činnost, dopravné ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v popisu produktu. Cena zboží je určována dle platného ceníku. Zvýhodněné (akční) ceny zboží jsou zřetelně označeny symboly (jako např. "akce" nebo "výprodej"). Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo během trvání doby uvedené u zvýhodněné ceny.

13. V případě, že objednavatel se aktuálně nachází nebo žije v zahraničí, provozovatel dohodne platební a dodací podmínky s objednavatelem individuálně. Při doručení objednávky do ČR objednavatel platí cenu zboží a dopravu kurýrní službou v přepočtu na Kč dle aktuálního kurzu České národní banky (www.cnb.cz).

14. Záruční podmínky jsou upraveny reklamačním řádem.

15. Provozovatel neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem (pošta, kurýr) nebo udáním nesprávné adresy objednavatele. Objednavatel je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od doručovatele a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, objednavatel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat provozovatele. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží zaviněné doručovatelem je nutné v takových případech uplatňovat přímo u doručovatele. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí bez vad, které potvrdil objednavatel doručovateli, nebudou provozovatelem uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude objednavatelovi poskytnuto.

16. Všechny přijaté elektronické objednávky zboží jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy a nejsou považovány za závazné. Objednavatel má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí zboží a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Provozovatel má právo zrušit objednávku v případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci, z důvodu ukončení jeho výroby, z důvodu jeho vyprodání nebo z důvodu nemožnosti dodání v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, ve všech těchto případech provozovatel o tom informuje objednavatele. Provozovatel je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží. Objednavatel má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny objednavateli ve lhůtě 15 kalendářních dnů stejným způsobem jaký byl použit při platbě za zboží, pokud objednavatel nepožádá jinak.

17. Objednavatel prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby provozovatel zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše, anebo které jsou potřebné při činnosti provozovatele a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Objednavatel uděluje provozovateli tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může objednavatel odvolat kdykoli písemnou (e-mailem, dopisem) nebo telefonickou formou, na základě čehož provozovatel jeho osobní údaje vymaže ze své databáze. Aktualizaci osobních údajů může registrovaný objednavatel uskutečnit přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu po přihlášení.

18. Objednavatel po odeslání objednávky, nebo registraci může obdržet zprávy o nabídkách zboží, akcích a službách prodávajícího. Objednavatel může zasílání kdykoliv odvolat přes link, který se nachází v emailech, které mu budou doručovány.

19. Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání obchodních smluv podle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č . 108/2000 o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji, zákon č. 250/2007 o ochraně spotřebitele.

20. Objednavatel a provozovatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatelná v případě odstoupení od kupní smlouvy.

21. Objednavatel zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP, neodpovídá provozovatel objednavateli za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení kupní smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto VOP jako neplatné nebo nevynutitelné a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení VOP a zbylé části příslušného ustanovení VOP tím zůstávají nedotknuté.

22. VOP platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronického formuláře s objednávkou s výjimkou pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněna umístěním na internetové stránce obchodu.

Tyto VOP jsou platné od 01.06.2018 a plně nahrazují předchozí VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit VOP i bez předchozího upozornění.

Tyto obchodní podmínky se řídí zákony České republiky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze