Reklamační řád

Kategorie
 
 
 
 
 

Reklamační řád internetového obchodu bsacoustic.cz

upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednavatelem / kupujícím (dále jen "RP")

Úvodní ustanovení


1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě https://www.bsacoustic.cz je BS ACOUSTIC CZ s.r.o., Křižíkova 2697/70, Brno 612 00.

2. Objednavatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu/ů nebo služby/žeb).

3. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednavatelem, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.

4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí kupujícím uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží nebo poskytovaných služeb, kterým se požaduje určitá náprava nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.

 

Postup vyřizování reklamací

1. Ve smyslu tohoto RP, může oprávněná osoba uplatnit reklamaci osobně, písemně, nebo elektronickou poštou.

2. Z reklamace musí být zřejmé zejména:
• kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),
• předmět reklamace, případně čeho se kupující domáhá,
• komu je reklamace adresována,
• datum podání reklamace,
• podpis objednavatele nebo podpis Oprávněné osoby spolu s plnou mocí.

3. V případě podání reklamace elektronickou poštou, faxem nebo písemně Oprávněnou osobou jménem objednavatele musí být k reklamaci přiložena plná moc k zastupování objednavatele ve věci reklamace.

4. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku bude považována za neoprávněnou.

5. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvýše 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace kupujícím. Za den uplatnění reklamace se považuje:
• při poštovních zásilkách - den doručení reklamace do podatelny sídla provozovatele)
• při osobním doručení - datum na kopii reklamace, kterým potvrdí prodávající doručení
• při doručení elektronickou poštou - den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty provozovatele.

7. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednavatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi provozovatelem a objednavatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.

8. Provozovatel je oprávněn tento řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit zveřejněním na své stránce.

Tento RP nabývá platnosti a účinnosti od 01.01.2018 a plně nahrazuje předchozí RP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RP i bez předchozího upozornění.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze